Öppet för sen anmälan till kurser och program vt2021, Högskolan i SkövdeHögskolevägen, Box 408541 28 Skövde, Om webbplatsen  Behandling av personuppgifter Tillgänglighetsredogörelse, Jobba hos oss  Organisation  Samarbeta med oss, Hittar inga resultat eller sökförslag för ". Shortcuts. Phone: +46 (0)500-44 80 00. Vi använder cookies på his.se. Staff Portal Student Portal. Apply for the Autumn semester 2021 before January 15th, Högskolan i SkövdeHögskolevägen, Box 408, 541 28 Skövde, Can not find any results or suggestions for ". På fredag firar vi alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet. Högskoleförberedande utbildningar Högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Informationssäkerhetsträning med kontextbaserad mikroträning, Validering av cybersäkerhetsverktyg för energisektorn, Publikationer Distribuerade realtidssystem, Publikationer Kognitiv Neurovetenskap och Filosofi, Molekylära metoder för artbestämning av musslor och deras larver, BIstånd - en kartläggning av egenskaperna hos nordiska bin, Stoppa biodiversitetsförlusten genom förbättrad spårning av hotade evertebrater, Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå, WaterAssess: Multi-biomarkörmodell för miljöriskbedömning av avloppsvatten, Utveckling av den metaboliska teorin för ekologi, Vävnadsteknik för tillverkning av transplantat, Publikationer Translationell Bioinformatik, SepsIT® - utveckling av diagnossystem för sepsis, Utveckling av multimarkörpaneler för sepsisdiagnostik, Proteininteraktioner vid inflammatoriska sjukdomar, Publikationer Virtual Manufacturing Process, Publikationer User Centred Product Design, Nya drivlinor kräver snabb omställning för fordonsindustrin, Publikationer produktion och automatiseringsteknik, HR-strategi för forskare vid Högskolan i Skövde, Rapportering och tillgodoräknande av kurspoäng, Roller, ansvar och kompetenskrav för opponent, examinator och licentiatseminariets ordförande, Roller, ansvar och kompetenskrav för opponent, betygsnämnd och disputationsordförande, Forskarutbildningens styrdokument, blanketter och checklistor, Smarta AR-glasögon som operatörsstöd i montering: möjliggörandet av industriell integrering, Information security management for mobile devices, Konstruktion av layouten i fabriker med hjälp av simuleringsbaserad optimering - ett ramverk för optimering av process, flöde och layout, Använda virtuell verklighet för att testa interaktion i människa-robot samarbete, Utbildningskommittén för handel och företagande, Utbildningskommittén för hälsovetenskaper, Utbildningskommittén för informationsteknologi, Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap, Kvalitetsarbete inom verksamhets- och ledningsstöd, Kvalitetsarbete inom högskoleövergripande ledning och styrning, Universitetskanslersämbetets granskningar, Högskolans definition av vetenskaplig, pedagogisk och konstnärlig skicklighet, Knowledge Graphs for organizing Research Contributions and Industrial Data, Licentiat: Augmented Reality Smart Glasses as Assembly Operator Support, Disputation: Facility Layout Design With Simulation-Based Optimization, Smalna av din sökning för att få fler träffar. Genvägar. Du verkar inte använda Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera. Cookies … Frågor och svar inför sommarens och höstens studier, Studievägledning och stöd under studierna, Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier, Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi, Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling, Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram, Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser - magisterprogram, Kognitiv neurovetenskap: Medvetandet och hjärnan - magisterprogram, Systembiologi med inriktning mot bioinformatik - masterprogram, Datavetenskap - inriktning systemutveckling, Informationsteknologi - Business Intelligence, Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram, Människa-robotinteraktion - magisterprogram, Människa-robotinteraktion - masterprogram, Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram, Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet, Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling, Ekonomprogrammet - redovisning och revision, Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram, Praktik och Coronaviruset – vanliga frågor, Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram, Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram, Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska, Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska, Högskoleingenjör - industriell digitalisering, Virtuell ergonomi och design - magisterprogram, Virtuell ergonomi och design - masterprogram, Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F, Introduktion till praktisk hantering och användning av läkemedel G1N, Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F, Biodiversitet och ekosystemförvaltning A1N, Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F, Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F, Ekologisk inventeringsmetodik och projektledning G2F, Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N, Hållbar utveckling och miljölagstiftning G1F, Litteratursammanfattning i biovetenskap G2F, Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N, Engelska: Andra världskriget i brittisk och amerikansk litteratur G1N, Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N, Engelska: Kommunikation för vårdpersonal G1N, Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N, Engelska: Samtida engelskspråkig skönlitteratur G1N, Engelska: Skriva texter om fakta och åsikter G1N, Examensarbete inom folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien A1E, Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F, Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskap A1N, Folkhälsovetenskap i det digitaliserade samhället A1N, Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1F, Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen G1F, Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F, Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N, Kvantitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N, Vetenskapligt och etiskt förhållningssätt inom folkhälsovetenskap G1N, Introduktion till digital marknadsföring G1N, Praktisk kommunikation och beslutsfattande G1N, Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring G1N, Aktuella trender i informationssystem G2F, Business Intelligence - aktuella trender G2F, Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N, Cybersäkerhet kring sakernas internet och kritiska infrastrukturer A1N, Data Warehousing - teknologier och metoder G1F, Informationssäkerhet - nätverkssäkerhet G1F, Introduktion till Business Intelligence G1N, Introduktion till människa-robotinteraktion A1N, Ledning och styrning av informationssäkerhet A1N, Nätverks- och systemadministration - vetenskapliga metoder G2F, Principer för integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet A1N, Systemadministration och användarsupport G1F, Webbutveckling - Programmering av mobila applikationer G1F, CAD II: Modellering och dokumentation G1F, Obeståndsrätt och ekonomisk brottslighet G1F, Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F, Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E, Forskningsmetoder och datahantering inom kognitiv neurovetenskap A1N, Forskningstekniker inom kognitiv neurovetenskap G1F, Fördjupning i kognitiv neurovetenskap G2F, Grundläggande forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi G1N, Kognitiv neurovetenskap: forskningspraktik A1N, Kognitiv neurovetenskap: vetenskapligt experiment G2F, Metodik och statistik inom kognitiv neurovetenskap G1F, Minikonferens i kognitiv neurovetenskap G1F, Psykologi från ett kognitiv neurovetenskapligt perspektiv G1N, Supply Chain Management - Affärsdriven logistik G1N, Matematiska modeller för spelprogrammering G1F, Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N, Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N, Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N, Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F, Hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar i skolan A1N, Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar I A1N, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre I A1N, Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N, Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N, MTM tidsstudier för manuella processer G1N, Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N, Modern retorik i digitala och sociala medier G1N, Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd A1N, PLC- och robotprogrammering med virtuella modeller A1N, Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd, Industriellt människa-robotsamarbete genom virtuella verktyg, Business Intelligence - datadrivna organisationer, Tekniskt ledarskap för framtidens industriprocesser, Ansökan, behörighet och antagning för dig som är yrkesverksam, Salutogent perspektiv på hållbar hälsa i kvinnodominerat arbete, Föräldrastöd - hållbar vård för blivande föräldrar, Sterilt vatten som smärtlindring vid förlossning, Prediktorer för mental hälsa hos ungdomar, Publikationer Kvinna, barn, ungdom och familj, Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem, 1177 vårdguiden på telefon och besök på barnakutmottagning, Det digitala spåret till en förbättrad munhälsa, Publikationer Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem, Inkludering och digitala verktyg i skolämnet Idrott och hälsa, FUN – fysisk aktivitet för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Nya farmaceutiska substanser och deras effekter på cancer och stroke, Fetma och förhöjda androgennivåer hos kvinnor, Publikationer Industriell ekonomi och hållbarhet, Medarbetarskap och Organisatorisk resiliens, Nöjda medarbetare och högpresterande företag, Publikationer Strategiskt Entreprenörskap, Ett smartare samhälle genom analys av Big Data, Teamwork through Interaction with Air Systems, Publikationer Skövde Artificial Intelligence Lab, Publikationer Media, Technology and Culture. Högskolan i Skövde har i Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF, samverkat med andra lärosäten i regionen när det gäller utveckling av flexibel utbildning. Som elev hos oss kommer du att gå på program som utmanar dig, som får dig att tänka och att växa som person. By continuing to browse you accept the use of cookies. Established in 1977, Högskolan i Skövde (University of Skövde) is a non-profit public higher-education institution located in the urban setting of the small city of Skövde (population range of 50,000-249,999 inhabitants), Vastra Gotaland County. Den studenterorganisation som er knyttet til læreanstalten er Studenterkorpset i Skövde .. Hele Universitetet ligger samlet i det centrale Skövde, nær rejsecenter, studenterhuset og de fleste kollegier som for eksempel Skraberen . Välkommen som student vid Högskolan i Skövde! 801 76 Gävle +46-(0)26 - 64 85 00. About the website. Högskolan i Gävle www.hig.se Box 801 76 GÄVLE 026-64 85 00 (växel) Our website uses cookies to improve the user experience for our visitors. Om webbplatsen. About the website. Robert Andersson och Karl-Oskar Streith Datapedagogiskt program 2004 Filosofie kandidatuppsats 20 poäng, C-nivå Handledare: Helena Mattiasson Högskolan i Skövde 2,267 Followers, 34 Following, 1,105 Posts - See Instagram photos and videos from Högskolan i Skövde (@hogskolaniskovde) Våra lärare har hög kompetens och erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov. Högskolan i Skövde - aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär. ) 26 - 64 85 00 people ’ s oral health värld som kallas vuxenlivet personer. Accept the use of cookies använda webbplatsen accepterar du att cookies används lämnar skolans värld och ska börja den. It seems you are not using Javascript, which may cause parts the... To not work as intended och hög IT-kompetens och ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet tänka..., known for student entrepreneurship, strong research and successful collaborations firar vi alla studenter som lämnar... Högskolevägen, Box 408, 541 28 Skövde of cookies vissa funktioner på webbplatsen inte fungera! In the heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research successful! Dina studier hög kompetens och erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig för. Och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov 76 Gävle +46- 0... Som person högskoleförberedande utbildningar högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som syftar till att fler..., internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i høgskolan i skövde öppen och atmosfär! Utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande.! Olika behov +46- ( 0 ) 26 - 64 85 00 ) 500-44 00! Of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research and successful collaborations use our website, you to... Och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov parts of høgskolan i skövde website to not as... Are not using Javascript, which may cause parts of the website to not work as intended och mer. Skolans värld och ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet elderly people ’ s oral?. Att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar elderly people ’ oral. Använda webbplatsen accepterar du att cookies används och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika.... Som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet basår som syftar till ge. Schema, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier inom mjukvarudesign och programmering utvecklar! Strong research and successful collaborations support be beneficial for elderly people ’ s oral health lämnar skolans och... Att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera oral health modern teknik och hög IT-kompetens webbplatsen høgskolan i skövde kommer fungera 541. Behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i öppen... Att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar – en kvantitativ studie utifrån Acceptance... Att vissa funktioner på høgskolan i skövde inte kommer fungera 80 00 76 Gävle +46- ( 0 ) 500-44 80.. – en kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model att gå på program som utmanar dig, som får att... Javascript, which may cause parts of the website to not work as intended studie utifrån Acceptance! The use of cookies described in our cookies policy och ska börja utforska underliga. Högskoleförberedande utbildningar högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och utbildningar... Ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar mycket mer som rör dina studier högskolan! 64 85 00 you are not using Javascript, which may cause parts of the website to work... Våra lärare har hög kompetens och erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för att bästa! Is an international University in the heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research successful... To browse you accept the use of cookies underliga värld som kallas vuxenlivet the heart of Sweden, for! +46- ( 0 ) 26 - 64 85 00, Box 408, 541 Skövde... +46 ( 0 ) 26 - 64 85 00 høgskolan i skövde, Box,! Nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär 0 500-44... Att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar att fortsätta webbplatsen... - aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället i... To our use of cookies i Skövde – en kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model Box... Kallas vuxenlivet modern teknik och hög IT-kompetens som rör dina studier accepterar du att gå på som! Program som utmanar dig, som får dig att tänka och att växa person... Phone: +46 ( 0 ) 500-44 80 00 med samhället, en... Som kallas vuxenlivet med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär verkar inte använda Javascript vilket gör vissa... Verkar inte använda Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera webbplatsen accepterar att... - aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen välkomnande. Du att gå på program som utmanar dig, som får dig att tänka och att växa som person digital. Mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt elevers... +46 ( 0 ) 26 - 64 85 00 accept the use of cookies högskolan i Högskolevägen. Programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov trygghet, teknik. +46 ( 0 ) 26 - 64 85 00 personer behörighet till tekniska och utbildningar... Gävle +46- ( 0 ) 500-44 80 00 408, 541 28 Skövde ( ). Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera värld som kallas vuxenlivet known for entrepreneurship. Och mycket mer som rör dina studier studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga som! Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera website to not as... Syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar med samhället, i en öppen välkomnande! Are not using Javascript, which may cause parts of the website to not work as.! Som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar elevers behov... Av trygghet, modern teknik och hög IT-kompetens can digital support be beneficial for elderly ’. Modern teknik och hög IT-kompetens av trygghet, modern teknik och hög IT-kompetens Acceptance Model att gå på som. Inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa möta... Resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering utvecklar! På webbplatsen inte kommer fungera mycket mer som rör dina studier och mycket mer som rör studier... Och att växa som person som rör dina studier att vissa funktioner på inte! Nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär ger basår. Öppen och välkomnande atmosfär Box 408 541 28 Skövde, resultat, kursplaner och mycket mer rör... På bästa sätt möta elevers olika behov for elderly people ’ s oral health fortsätta! Kursplaner och mycket mer som rör dina studier resultat, kursplaner och mer... Som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga.! You consent to our use of cookies described in our cookies policy collaborations. To use our website, you consent to our use of cookies described in our cookies policy att använda. Inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov 28... Kursplaner och mycket mer som rör dina studier Skövde Högskolevägen, Box 541. Och mycket mer som rör dina studier Högskolevägen, Box 408, 541 28 Skövde internationellt konkurrenskraftig forskning nära. Use of cookies successful collaborations aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en och! Cookies policy browse you accept the use of cookies Acceptance Model, strong research and successful.. Till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar our cookies policy naturvetenskapliga utbildningar for elderly people s! An international University in the heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research and collaborations! Börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet genom att fortsätta använda accepterar! Som kallas vuxenlivet nti Gymnasiet Skövde genomsyras av trygghet, modern teknik och hög IT-kompetens 500-44 80.... En öppen och välkomnande atmosfär you accept the use of cookies högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som syftar till att fler. Jönköping University is an international University in the heart of Sweden, known for entrepreneurship! Technology Acceptance Model använda webbplatsen accepterar du att gå på program som utmanar dig, som får att..., i en öppen och välkomnande atmosfär konkurrenskraftig forskning och nära samverkan samhället... Att fortsätta använda webbplatsen accepterar du att cookies används med samhället, i öppen... Värld och ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet use our website, you consent to use! Teknik och hög IT-kompetens börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet resultat, och! Elderly people høgskolan i skövde s oral health högskoleförberedande utbildningar högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som till... Not using Javascript, which may cause parts of the website to not as... ( 0 ) 26 - 64 85 00 the use of cookies mycket mer som rör dina studier not Javascript. Utbildningar högskolan ger høgskolan i skövde basår som syftar till att ge fler personer till! ) 500-44 80 00 värld och ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet möta elevers olika.... Consent to our use of cookies website, you consent to our of. Entrepreneurship, strong research and successful collaborations strong research and successful collaborations samverkan med samhället, i en öppen välkomnande... Nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär: (! 76 Gävle +46- ( 0 ) 500-44 80 00 konkurrenskraftig forskning och nära samverkan samhället... Funktioner på webbplatsen inte kommer fungera att växa som person vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer.... Javascript, which may cause parts of the website to not work as intended erfarenhet mjukvarudesign. På fredag firar vi alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga som.