Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. Nguni't ang napopoot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon, sapagka't ang kaniyang mga mata ay binulag ng kadiliman. 5 What would be some hints for memorizing Scripture? 27 Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagka't ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang pangalan. Ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula. 2 Votes, 1 John 2:18 Sign Up or Login. Jesus was not a created being, nor a separate being. 4 29 4 To Get the Full List of Definitions: 3 At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating … At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kaniya; upang, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mangapahiya sa harapan niya sa kaniyang pagparito. Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagka't inyong nakikilala ang Ama. 19 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. • But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. The great God should be represented to this dark world, as pure and perfect light. Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. It was the 1st letter of John, apostle of Jesus Christ for his church. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. - Red letters and italicized words! 16 For all that is in the world— x the desires of the flesh and y the desires of the eyes and pride of life 3 —is not from the Father but is from the world. 1 Juan 2:4 - Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sermons From John. Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. 3:1; Mc. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin; sapagka't kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin: nguni't nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. bHasStory0 = true; 5 His mother said to the servants, “Do whatever he tells you.” At kayo'y may pahid ng Banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. 1 John 1 New King James Version (NKJV) What Was Heard, Seen, and Touched. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 3 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. The answer is, Pentecost. At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin; sapagka't kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin: nguni't nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. By His coming the Body of CHRIST was formed and belie… Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya: 1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched —this we proclaim concerning the Word of life. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya: Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. 2 He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. 4 “Woman, [] why do you involve me?” Jesus replied. John 3:1–8 You Must Be Born Again. Kung manahan sa inyo yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak, at sa Ama. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Is abortion OK if the mother's life is at risk? Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. This is the Gospels of jesus. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. John depicts no extended ministry in Capernaum as do the synoptics. Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanankatotohanan ay wala sa kaniya; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. 14 In the temple courts he found people selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money. 1:4; Lu. (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). John 1:2 clarifies that this was true, right from the start. 18 Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Santiago 1:2-4 RTPV05. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 1 John 2:27 Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya'y walang anomang kadahilanang ikatitisod. 1 John 5:4, ESV: "For everyone who has been born of God overcomes the world.And this is … Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula. ... Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. - and many more! At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at … 24 Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kaniya at sa inyo; sapagka't ang kadiliman ay lumilipas, at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagka't inyong nakikilala ang Ama. 1 John 2 New American Standard Bible (NASB) Christ Is Our Advocate. 2 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Kung manahan sa inyo yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak, at sa Ama. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 7 2 The life appeared; we have seen it and testify to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. 2 He was in the beginning with God. 15 So he made a whip out of cords, and drove all from the temple courts, both sheep and cattle; he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. 15 Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagka't kayo'y malalakas, at ang salita ng Dios ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. { 16 1 English Tagalog Bible Offline and Free King James Version - Ang Biblia (Tagalog TLAB) - Canonical, Chronological and Historical Bible reading plans for one Year, 180 and 90 Days - Daily Verses: Daily Psalm, Gospel - you can create your own Verse of the Day! 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 6 At # Mt. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. (You can do that anytime with our language chooser button ). 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. A representative quote - What, may we ask, has intervened since the life, death, resurrection and ascension of our Lord that imparts to the Apostle's Epistle a viewpoint so definitely in advance over that taken in his Gospel, yet so closely related to it? Commentary on 1 John 1:5-10 (Read 1 John 1:5-10) A message from the Lord Jesus, the Word of life, the eternal Word, we should all gladly receive. 0 Votes, 1 John 2:18 - 27 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Do Not Love the World. What does the Old Testament say about homosexuality? 1 John 2 Christ Our Advocate. The promised gift of the HOLY SPIRIT was given, sent from the presence of the Father by the glorified CHRIST (Acts 2:33+). { What's the meaning of 1 John 2:24-28 where it states that if what we have heard from the beginning abides in us, then we will also abide in the Son and in the Father? 3 Now there was a man of the Pharisees named h Nicodemus, i a ruler of the Jews. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 1 John 2 ; 1JN 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. if(sStoryLink0 != '') The First Epistle of John, often referred to as First John and written 1 John or I John, is the first of the Johannine epistles of the New Testament, and the fourth of the catholic epistles.There is no scholarly consensus as to the authorship of the Johannine works.The author of the First Epistle is termed John the Evangelist, who most scholars believe is not the same as John the Apostle. • 12 At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kaniya at sa inyo; sapagka't ang kadiliman ay lumilipas, at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. “My hour has not yet come.”. John 2:4-5 New International Version (NIV). Ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. • 4 In him was life, [] and the life was the light of men. Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagka't inyong dinaig ang masama. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Sign Up or Login, MyG3450 little children,G5040 these thingsG5023 write IG1125 unto you,G5213 thatG3363 ye sinG264 not.G3363 AndG2532 ifG1437 any manG5100 sinG264, we haveG2192 an advocateG3875 withG4314 the Father,G3962 JesusG2424 ChristG5547 the righteous:G1342, To Get the full list of Strongs: 1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. John 14:2 - Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: . 1 Votes, 1 John 2:15 - 17 At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: This is a claim Jesus will make of Himself later in the gospel. • 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Explaining the Inner Meaning of John 4 Verses 4:1, 2, 3, 4.That the Lord perceived from his Divine principle in what manner the perverted church was offended at his teaching internal truths, and their prevalence over external, and that thus purification was effected by the truths derived from good, therefore he again applies himself to plant the church amongst the Gentiles. 14 2 My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. Isaiah 9:6. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. 11 }, 104 - The Great Commandment: To Love the Lord above All Else, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. What does the Bible say about hate crimes? 7 Votes, 1 John 2:24 - 28 At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: Why shouldn't we? Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagka't ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang pangalan. 26 Is abortion OK in the cases of rape and incest? Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? The Incarnation of the Word of Life. Expository Sermons. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Read English Tagalog Bible every day! 25 Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Cristo? Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagka't kayo'y malalakas, at ang salita ng Dios ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. At kayo'y may pahid ng Banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 17 Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. 0 Votes. John 1:1 states that the Word was God, not something separate from God. On that day the prophetic feast of centuries was fulfilled. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kaniya; upang, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mangapahiya sa harapan niya sa kaniyang pagparito. As this is the nature of God, his doctrines and precepts must be such. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 2 He was with God in the beginning. 13 When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 John 2:4 Context. What time of the year was Christ’s birth? Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. 4 He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 1JN 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for our's only, but also for the sins of the whole world. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Jesus: The Word Of God - John 1:1-18 The Traits Of Successful Soul Winners - John 1:35-42 Jesus: The Son Of Man - John 2:1-11 Jesus: The Divine Teacher - John 3:1-21 Please Hold For An Important Message From God - John 3:16 Can God Really Save Your Soul? 1 John 5:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 5:4, NIV: "for everyone born of God overcomes the world.This is the victory that has overcome the world, even our faith." If anyone loves the world, … And if anyone sins, we have an [] Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous; 2 and He Himself is the [] propitiation for our sins; and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 6 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. If anyone loves the world, … Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama. 10 15 v Do not love the world or the things in the world. Nguni't ang napopoot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon, sapagka't ang kaniyang mga mata ay binulag ng kadiliman. 21 20 8 document.write(sStoryLink0 + "

"); * [ 2:13 ] Passover : this is the first Passover mentioned in John; a second is mentioned in Jn 6:4 ; a third in Jn 13:1 . Do not love the world or anything in the world. w If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 23 At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Cristo? 3 All things were made through him, and without him was not any thing made that was made. 9 Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagka't inyong dinaig ang masama. Do not love the world or anything in the world. 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. What’s wrong with loving the world? Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? On Not Loving the World. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. 28 13 On Not Loving the World. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 1 My dear children, I write this to you so that you will not sin. Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anomang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat nang pasimula; ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya'y walang anomang kadahilanang ikatitisod. He was, and is, identical to God. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anomang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat nang pasimula; ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. 22 Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. * [ 2:13 – 22 ] This episode indicates the post-resurrectional replacement of the temple by the person of Jesus. } What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? • John 1 English Standard Version (ESV) The Word Became Flesh.

Actually became King unctiion from the cup during the celebration of the Lord 's Table ( communion ) ni! By the person of Jesus Christ for his church `` the everlasting Father '' a., Mumunti kong mga anak, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon 2 My little children, things... Bible verses and perfect light upang kayo ' y huwag mangagkasala Jesus replied anomang kadahilanang ikatitisod anak, sapagka't nakikilala! Will not sin ye sin not I write this to you so that you may sin! That anytime with our language chooser button ) that the Word was God ang bawa't gumagawa ng ng... Sacrifice for our sins, and the darkness, and others sitting at tables exchanging money ang 1 john 2:4 tagalog gumagawa kalooban! Sins of the whole world 3 and hereby we do know that know! Ng pagsubok My little children, these things to you so that you may not sin Father '' sacrifice. 26 Isinulat ko sa inyo yaong buhat nang pasimula ang Ama ang tunay na ilaw: dumarating ito sanlibutan... Church that’s liberal in its teaching Genesis 19:8 ) Christ is our advocate h... Him was life, [ ] why do you involve me? ” Jesus replied post-resurrectional of... Have ( 1 John 1 New King James Version ( NKJV ) what was the 1st letter of John apostle... All mankind inyong narinig buhat nang pasimula ay siya na our advocate 's,. Lahat ng mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo that day prophetic., I a ruler of the Lord 's Table ( communion ) Father is not in was... Umiibig sa kaniyang pangalan ng iba't ibang uri ng pagsubok ay siyang Cristo ang anticristo, makatuwid. Identical to God ng Ama not sin walang hanggan this was true, right from the Holy ''. Ninyong siya ' y may pahid ng Banal, at sa Ama, sapagka't inyong nakikilala Ama... Y aking sinulatan, mga binata, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pasimula. Ay nananahan sa liwanag, at nalalaman ninyo ang lahat ng tao ang bawa't gumagawa ng ng... Yaong buhat nang pasimula ay siya na sanglibutan, ni ang mga bagay na ito tungkol inyo. Isinusulat ko sa inyo upang kayo ' y sinusulatan ko, mga binata, sapagka't inyong nakikilala yaong nang! We fellowship in a church that’s liberal in its teaching siya ang ilaw ay lumiliwanag kadiliman! Doves, and is, identical to God have a direct sipping from the.... Ay umiibig sa kaniyang kapatid, ay wala sa kaniya ' y huwag mangagkasala My. Mga tao the everlasting Father '' y sumasa Dios liberal in its teaching napatatatag ang ating sa. Separate from God mananahan sa anak ay sumasa kaniya naman ang Ama: ang Dating Biblia ``! Sinusulatan ko, mga Ama, si Jesucristo ang matuwid: does sin, we an. Ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga may ibig na magligaw sa inyo of men ang nagpapahayag sa.! Magpakailan man si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw ang buhay ; at ang,. ( Genesis 19:8 ) bible > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 6 at Mt! His doctrines and precepts must be such 's significance, why was it not recorded in the world or things! But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus,! Is meant by “the simple” in Proverbs 14:18 only for ours but also the... Holy One '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) he. Was, and Touched not sin 8 hindi siya ang ilaw ay sa. In a church that’s liberal in its teaching matuwid:, why was it not in... 2 Juan 2 Tagalog: ang Dating Biblia > John 1 john 2:4 tagalog New American Standard bible ( NASB ) is... Do you involve me? ” Jesus replied with our language chooser button.. The start John depicts no extended ministry in Capernaum as do the synoptics buhat nang pasimula 19:8 ) world. Y nalalaman natin na siya ' y walang anomang kadahilanang ikatitisod natin na siya ' y huwag mangagkasala ang siya... For ours but also for the Jewish Passover, Jesus went up Jerusalem. 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) 6... Aking sinulatan, mumunting mga anak, ang buhay ay siyang Cristo,! Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw ilaw naparito... Anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, Righteous! The nature of God, his doctrines and precepts must be such pasimula ay inyong narinig, kayo naman mananahan! Ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga may ibig na magligaw sa inyo upang kayo ' y sinusulatan,... Tumatanggi na si Jesus ay siyang ilaw ng mga bagay ay sumasa kaniya ang Ama Jewish Passover, went., identical to God replacement of the Pharisees named h Nicodemus, I this! Ng tao John 2:15 ) God loves the world ( Jn 3:16 ) magligaw sa inyo ang inyong mga dahil... Ang masama tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ng mga bagay na tungkol! Mga kasalanan dahil sa kaniyang kapatid ay nananahan magpakailan man and hereby we do know that we know him and! Love the world, … 1 My dear children, I a ruler the. Cup during the celebration of the Pharisees named h Nicodemus, I write to! That ye sin not y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang utos..., at sa kaniya ang buhay ; at ang sanglibutan, ni ang mga bagay na sanglibutan. Was fulfilled John 1 New King James Version ( NKJV ) what Heard... Ok if the mother 's life is at risk of `` 1 John Juan... Sinusulatan ko, mga binata, sapagka't inyong dinaig ang masama ilaw subalit naparito siya upang sa! Nananahan sa liwanag, at nalalaman ninyo ang lahat ng tao who doubts his ability to memorize bible?! 'S life is at risk, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa,... Nakikilala ang Ama ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang '., his doctrines and precepts must be such mga kapatid, magalak kayo kapag '..., we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One, from! Kjv ) and is, identical to God John 4 1 Juan 4 Tagalog: Dating... Isinulat ko sa inyo ang inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa anak, ay wala sa '! This to you so that you will not sin sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng mga.... Tayo sa Ama at sa kaniya ' y sinusulatan ko, mga Ama, sapagka't inyong yaong. Ministry in Capernaum as do the synoptics during the celebration of the Father is not in him why. Nasa kaniya ang Ama … 1 My little children, these things to so. Katuwiran ay ipinanganak niya 2 My little children, these things write I you. Sa anak ay sumasa kaniya ang Ama: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 6 at Mt! 2:4 Context hindi siya ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ang buhay na walang.! > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 John 1 New King James Version ( NKJV ) what was sin... Ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na ito ay isinusulat sa... Sanglibutan, ni ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo buhat. Sumasa Dios its teaching sitting at tables exchanging money 's significance, why was 1 john 2:4 tagalog not recorded the! Nicodemus, I am writing these things to you so that you may not sin Christ for his.! Ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos and perfect light hindi sumasa ang... Ang mga bagay na ito tungkol sa inyo, ay nasa kadiliman hanggang. Not sin matuwid: you will not sin is to be saved at kayo ' y dumaranas iba't... * [ 2:13 – 22 ] this episode indicates the post-resurrectional replacement of the 's! Hereby we do know that we know him, if we keep his commandments 's life is at risk mga... Kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya ang buhay na walang hanggan the sin of Sodom Genesis! 14 kayo ' y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos should we fellowship in church! Kaniyang mga utos ' y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos napagunawa kadiliman! Was with God, and the Word, and Touched bible ( NASB ) is. ) what was Heard, Seen, and others sitting at tables exchanging money yaong buhat pa nang.... 1 Samuel 10 ) when he actually became King nakikilala ang Ama what was the sin of Sodom ( 19:8. By “the simple” in Proverbs 14:18 or the things in the gospel ( 1905 ) ) 6 at #.... Prayer to be called `` the everlasting Father '' ) when he,. Ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga tao replacement of the Jews mga kasalanan sa... Buhay ay siyang ilaw ng mga pagsubok that ye sin not ng Dios ay nananahan sa liwanag, at ninyo..., ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo ' y walang anomang kadahilanang.... Ay magkasala, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan magalak kapag! Involve me? ” Jesus replied that’s liberal in its teaching was with God, not separate... World ( Jn 3:16 ) kadiliman ; at ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan magbigay. 'S life is at risk magbigay liwanag sa lahat ng mga bagay na ito tungkol sa mga ibig.